Handlingsplan vid mobbning

 

Yttermalax skolas handlingsplan vid mobbning

 

Planen uppdaterad och godkänd av lärarkåren i januari 2014.

 

 

 

Olika former av mobbning

 

Mobbning är när en eller flera elever upprepade gånger utsätter en annan elev för trakasserier på olika sätt. Mobbningen kan vara fysisk, psykisk eller verbal. Det är inte frågan om mobbning när två jämnstarka elever bråkar eller slåss med varandra. Mobbning är inte heller tillfälliga konflikter eller påhopp riktade mot någon godtycklig elev.

 

Psykisk mobbning är då man vänder ryggen till när någon närmar sig, då man grimaserar eller himlar med ögonen, kastar menande blickar mellan varandra eller behandlar någon som luft. Den psykiska mobbningen är vanligast och svårast att upptäcka för omgivningen. Det är också mycket svårt för den utsatta både att säga ifrån och att bevisa att mobbningen förekommer.

 

Fysisk mobbning är att sparka, slå, knuffa, knipa, slita i kläder, sätta krokben, förstöra en annans saker, blockera vägen för någon, gömma en annans väska eller att slå igen dörren framför någons näsa. Den fysiska mobbningen är lättast att upptäcka.

 

Verbal mobbning är att retas, kommentera, sprida rykten, härma, håna, anmärka på utseende eller kläder, hånskratta, fnittra och skämta på en annans bekostnad.

 

Elektronisk mobbning är kränkning via mobiltelefon eller dator.

 

Det kan även vara fråga om hot, tvång, rasistisk mobbning, könsmobbning eller sexuella trakasserier eller ofog mot den mobbades egendom.

 

 

KiVa Skola-programmet (Kiusaamista Vastustava= ”emot mobbning”)


 

Målet med programmets allmänna åtgärder är att öka barnens medvetenhet om gruppens betydelse för mobbningen och att förebygga mobbning. Dessutom strävar programmet till att väcka empati gentemot de mobbade skolkamraterna och till att erbjuda sätt att stöda och hjälpa de mobbade eleverna. Målsättningen är att påverka eleverna på ett sådant sätt att de istället för att uppmuntra mobbaren intar en position där de stöder den mobbade och visar att de inte accepterar mobbning. Då en gemensam ansvarskänsla väcks i klassen och en förändring sker i gruppens normkultur är förutsättningarna goda för att mobbningen ska upphöra. Målet är att hjälpa barnet att lösa det sociala dilemma som hör ihop med mobbningen.


 


 


 

Förebyggande åtgärder i vår skola

* Åk 1 och 4 håller KiVa-skolaprogrammet i sina klasser

* Skolans KiVa-verksamhet presenteras för elever och personal vid läsårets början (startskottet)

* Vänelevsverksamhet förekommer i alla klasser

* Kompissamtal i klasserna

* Vi är delaktiga i projektet ”Farfar i skolan” och har medfostrare

* Skolan har ändamålsenlig rastövervakning och reflexvästar försedda med KiVa-logon förbättrar rastvakternas synlighet

* Skolans ordningsregler förankras bland eleverna

* Vid höstens föräldramöte presenteras KiVa-skolaprogrammet och elevutvärderingens resultat

* Övriga projekt/temadagar kring samarbete och social kompetens

* Hem och Skola ordnar i samarbete med skolan aktiviteter för hela familjen

* Skolpersonal och föräldrar ingriper eller meddelar om något ”misstänkt” noteras


 

Handlingsplan vid mobbning


 

Yttermalax skola har ett eget antimobbningsteam som har huvudansvaret för hanteringen av mobbningen som sker i skolan. För tillfället hör Britt-Marie Bonn, Ulrica Hägen, Marica Ylinen och Mats Bergvik till teamet. Om någon ur skolpersonalen, föräldrar eller andra vuxna får reda på fall, som kan vara fråga om mobbning så ska hon/han göra en skriftlig anmälan till någon i antimobbningsteamet.

Teamet arbetar enligt KiVa-skola modellen enligt följande:

 

  1. Möte med den mobbade eleven, snarast möjligt.

  2. Enskilda samtal med de elever som deltagit i mobbningen.

  3. Vid behov gruppdiskussion med de inblandade eleverna

  4. Uppföljningssamtal med den mobbade eleven (ca 1-2 veckor efter första mötet)

  5. Enskilda uppföljningssamtal med de elever som deltagit i mobbningen

(ca 1-2 veckor efter första mötet)

  1. Vid behov kan flera uppföljningssamtal med den mobbade eleven ordnas samt flera uppföljningssamtal med de elever som deltagit i mobbningen.

 

Alla samtal dokumenteras. Vårdnadshavarna kontaktas efter de inledande samtalen.

 

Contact

Yttermalax skola
Malax kyrktået 5
66100 Malax

Tel: 040-6507989
Fax: 06-3477432
Rektor 0500-868126, 050-3540744
Kök 040-6507990
Vaktmästare 050-4633454


 

© 2012 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode